مجاهد قهرمان، احمد رئوف بشري‌دوست پس از بيش از 5سال اسارت در زندانهاي خميني دژخيم در جريان قتل عام زندانيان سياسي مجاهد در سال 1367 به شهادت رسيد.

mardi 22 août 2017

موضوع قتل عام 67 به موضوعي مردمي در ايران تبديل شده است

اورينت‌نيوز تلويزيون اپوزيسيون سوريه:

موضوع قتل عام 67 به موضوعي مردمي در ايران تبديل شده است
معرض في باريس لضحايا مجزرة 1988 بحق السجناء الإيراني
نظمت المعارضة الايرانية في باريس معرضاُ لضحايا مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 وتمت الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق ومحاسبة مسؤولي عن المجزرة و أن يشكل هذا الامر محور السياسة الغربية تجاه النظام الإيراني
با ابتكار عمل شهردار (منطقة يك) پاريس، نمايشگاهي به‌منظور يادبود قتل عام 1367 برگزار شد. اين قتل عامي است كه خميني عليه 30 هزار زنداني سياسي مرتكب شد؛ اين نمايشگاه با شركت تعدادي از سازمان‌هاي انساندوست و شخصيت‌هاي سياسي اروپايي برگزار شد.


حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه اين قتل عام نمونة زنده‌يي از جنايات ضد بشري است و تعدادي از جنايتكاران اين قتل عام مثل عليرضا آوايي كه وزير دادگستري (كابينة دوم) روحاني است، هنوز در قدرت هستند.

سنابرق زاهدي: كشورهاي عربي و اسلامي كه از اين رژيم رنج برده‌اند بايد به مقاومت و مردم ايران كمك كنند تا اين موضوع در صحنه بين المللي مطرح شود؛ چون طرح اين موضوع به معني محكوميت رژيم آخوندي به‌دليل اين جنايت بزرگ است.

معصومه رئوف : برادرم در بين قربانيان بود؛ آنها هزاران نفر بودند كه به قتل رسيدند. تنها گناهشان اين بود كه مي‌خواستند با شرافت زندگي كنند. لذا ما تلاش مي‌كنيم، رژيم حاكم بر تهران به سزاي اعمالش برسد. جامعة جهاني نبايد در مقابل اين جنايت ضد بشري سكوت كند.

موضوع اين قتل عام به يك موضوع مردمي تبديل شده است؛ به طوري كه يكي از مسائل اصلي جامعة ايران در انتخابات رياست‌جمهوري (رژيم حاكم) بود. صدور حكم اعدام 3500 نفر از جمله 80 زن (در دوران روحاني)، رژيم ايران را در رتبة اول جهاني در اجراي احكام اعدام قرار داده است.

برغم گذشت 29 سال (از قتل عام 67)، رژيم آخوندي از قتل و تروريسم عليه مردم خودش دست برنداشته و جنايات و كشتار وحشيانه‌اش عليه مردم سوريه را نيز ادامه مي‌دهد. چنين نمايشگاه‌هايي مي‌توانند حقوق كساني را كه مورد ظلم واقع شده‌اند، برجسته كنند.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire